Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2016 Str. 152

Autorzy: Mirosław Wciślik , Karol Suchenia :

Tytuł: Modelowanie strat w rdzeniu przełączalnego silnika reluktancyjnego

Streszczenie: W pracy przedstawiano model matematyczny przełączalnego silnika reluktancyjnego wykorzystującego stojan trójfazowego silnika indukcyjnego. Parametry tego modelu określono eksperymentalnie. Uzwojenie jednej z faz silnika zasilano napięciem przemiennym o różnych częstotliwościach. Na podstawie pomiarów prądu i napięć wyznaczano zastępczą rezystancję i indukcyjność poszczególnych uzwojeń silnika wykorzystując metodę najmniejszych kwadratów dla różnych częstotliwości. Pomiary prowadzono w funkcji kąta obrotu wirnika. Otrzymana rezystancja była istotnie większa od wartości stało-prądowej rezystancji uzwojeń. Dlatego dodatkowo do modelu wprowadzono „straty w żelazie”. Przedstawiono je jako straty w pojedynczym zwartym zwoju, nawiniętym na rdzeniu wirnika, reprezentującym prądy wirowe. Straty te są zależne od kąta obrotu wirnika względem stojana. Na podstawie relacji między indukcyjnością i rezystancją zastępczą silnika, zmierzoną i określoną dla przyjętego modelu wyznaczono parametry tego modelu. Przedstawiono parametry dodatkowego uzwojenia reprezentującego straty w żelazie.

Słowa kluczowe: silnik reluktancyjny, straty w żelazie, identyfikacja.

wstecz