Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2023 Str. 83

Autorzy: Andre Pires , Fabio Araujo :

Tytuł: Metodologia dostrajania i optymalizacji poczwórnego systemu sterowania zbiornikiem za pomoca˛ algorytmu Firefly w przestrzeni falkowej

Streszczenie: Stosowanie bardziej wydajnych technik strojenia staje sie˛ koniecznos´cia˛ ze wzgle˛du na rosna˛ca˛ konkurencyjnos´c´ w branz˙y. Dzie˛ki tej propozycji meta-heurystyki, takie jak Firefly Algorithm (FA), moga˛ byc´ uz˙yte do uzyskania parametrów kontrolera zgodnie z funkcja˛ kosztu, która powinna kodowac´, jak dobry jest kontroler, adekwatnie wyraz˙aja˛c poz˙a˛dane specyfikacje, tak aby zastosowana metaheurystyka moz˙e znalez´c´ z˙a˛dany kontroler, który jest w stanie osia˛gna˛c´ z˙a˛dana˛ odpowiedz´. Metody tradycyjnie stosowane do automatycznego dostrajania sterowników stwarzaja˛ trudno ´sci w wyra˙zeniu po˙z ˛ adanych specyfikacji, mo˙zliwo´sci odwzorowania po˙z ˛ adanej przestrzeni wyszukiwania i umo˙zliwienia algorytmowi znalezienia włas´ciwej odpowiedzi. Trudnos´ci te sa˛ bardziej widoczne, gdy wymagane sa˛ bardziej złoz˙one kontrolery, jak w przypadku problemów z wieloma wejs´- ciami i wieloma wyjs´ciami (MIMO). Maja˛c na celu rozwia˛zanie tych trudnos´ci, opracowano metodologie˛ wykorzystuja˛ca˛ transformate˛ falkowa˛ do opisu zachowania si ˛e odpowiedzi sterownika i jej zastosowanie w celu uzyskania lepszej wydajno´sci algorytmu optymalizacji. Zostanie przeprowadzone studium przypadku z wykorzystaniem systemu poczwórnego zbiornika, pokazuja˛ce skutecznos´c´ proponowanej metodologii.

Słowa kluczowe: optymalizacja, algorytm optymalizacji, algorytm Firefly

wstecz