Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 12/2015 Page no. 240

Authors: Grzegorz Utrata , Jarosław Rolek , Andrzej Kapłon :

Title: Estymacja prędkości kątowej oraz strumienia wirnika maszyny indukcyjnej w oparciu o jej charakterystykę częstotliwościową indukcyjności – badania symulacyjne

Abstract: W artykule została przedstawiona metodyka estymacji prędkości kątowej oraz wektora przestrzennego strumienia wirnika silnika indukcyjnego. Algorytmy estymacji oparte są o częstotliwościową charakterystykę indukcyjności silnika oraz wieloobwodowy po stronie wtórnej schemat zastępczy maszyny, aproksymujący tę charakterystykę w rozpatrywanym zakresie częstotliwości. Charakterystyka ta odwzorowuje zmienność parametrów elektromagnetycznych wirnika, wynikającą ze zjawiska wypierania prądu w przewodzących elementach tego wirnika, stanowiącego główną przyczynę zmienności tych parametrów w przypadku silników głębokożłobkowych lub z litym wirnikiem. Biorąc powyższe pod uwagę, w trakcie procesu odtwarzania określonych zmiennych stanu silnika indukcyjnego, nie jest wymagana równoczesna estymacja chwilowych wartości parametrów elektromagnetycznych wirnika. Przebiegi prędkości kątowej oraz modułu wektora przestrzennego strumienia wirnika odtworzone przy użyciu proponowanych algorytmów estymacji zostały porównane z przebiegami odpowiednich wielkości odtworzonymi za pomocą klasycznego estymatora typu MRAS.

Key words: estymacja, schematy zastępcze, charakterystyka częstotliwościowa, silniki indukcyjne, układy napędowe.

wstecz