Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 136

Autorzy: Waldemar Wójcik , Konrad Gromaszek , Andrzej Kotyra , Krzysztof Jagiełło :

Tytuł: Opracowanie modeli dla kompleksowego systemu sterowania procesem spalania w kotle energetycznym

Streszczenie: Ocena jakości procesu spalania ma bardzo istotny wpływ na właściwą pracę kotła energetycznego. Biorąc pod uwagę aspekty aerodynamiki spalania związanej bezpośrednio z szybkością przebiegu reakcji chemicznych, efektywnością przekazywania ciepła, stabilnością płomienia oraz generacją NOx i CO, liczne badania wykazały, że największy wpływ na formowanie dynamiki spalania mają palniki wraz z rodzajem i sposobem podawania paliwa. Niskoemisyjne palniki pyłowe wykorzystują redukcyjne właściwości bogatego płomienia pyłowego przez organizację stref spalania podstechiometrycznego z wykorzystaniem stopniowania paliwa lub powietrza. Celem nadrzędnym prac prowadzonych w ramach grantu „System sterowania procesem spalania w kotle energetycznym” 3110/B/T02/2008/35 jest opracowanie kompleksowego systemu sterowania procesem spalania w kotle energetycznym integrującego szereg innowacyjnych technik pozwalających na ocenę jakości procesu. Z kolei jeden z celów pośrednich obejmuje identyfikację parametrów modelli niskoemisyjnych palników pyłowych w oparciu o badania przeprowadzone w Instytucie Energetyki w Warszawie, na rzecz stworzenia algorytmu optymalizacji pracy kotła na podstawie zbioru informacji uzupełnionych o uzyskane z przyrządów optycznych. Jest to podejście, będące wstępnym etapem projektowania hierarchicznego systemu sterowania procesem spalania. W pracy zostaną przedstawione rezultaty przeprowadzonej identyfikacji dla trzech rodzajów niskoemisyjnych palników pyłowych wraz z propozycją układu regulacji dla pojedynczego palnika, z uwzględnieniem ograniczeń technologicznych i normatywnych.

Słowa kluczowe: proces spalania, identyfikacja, modelowanie, system sterowania.

wstecz