Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 31

Autorzy: Amina Bagdaoui , Amina Bendaoudi , Ali Jaffari :

Tytuł: Rekonstrukcja obrazu z wielu materiałów, tylko intensywność

Streszczenie: Problem odzyskiwania fazy stanowi wyzwanie w przetwarzaniu obrazu, którego celem jest rekonstrukcja obiektu na podstawie pomiarów wielko´sci w domenie Fouriera. Wi˛ekszos´c´ metod odzyskiwania fazy to metody deterministyczne, a ich wyniki sa˛ cze˛sto niezadowalaja˛ce, gdy wielkos´c´ doste˛pnego zmierzonego widma jest zniekształcona przez szum addytywny. Wiedza˛ aprioryczna˛ charakteryzuja˛ca˛ obiekt jest skon´czona liczba jednorodnych materiałów, które go tworza˛. Wiedze˛ te˛ reprezentuje przeor Gaussa-Markowa. Aby obliczyc´ zadowalaja˛ca˛ rekonstrukcje˛, stosuje si ˛e iteracyjne techniki rekonstrukcji i klasyfikacji stawów. Zrekonstruowany obraz uzyskuje si ˛e poprzez okre´slenie rozkładów a posteriori wszystkich niewiadomych, a nast˛epnie zastosowanie algorytmu próbkowania Gibbsa do oszacowania ´sredniej pó´zniejszej niewiadomych. Wyniki symulacji przedstawiono w celu wykazania dokładno´sci proponowanego stanu pierwotnego w porównaniu z przypadkiem, w którym u˙zywany jest tylko stan Pottsa-Markowa

Słowa kluczowe: Odzyskiwanie faz, synteza Fouriera (FS), problemy odwrotne, estymacja bayesowska, ukryty Markow, ła ´ncuch Markowa Monte Carlo (MCMC)

wstecz