Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2023 Str. 138

Autorzy: Stojan Malcheski , Sime Kuzarevski , Jovica Vuletik , Jordancho Angelov , Mirko Todorovski :

Tytuł: Ocena elastyczności systemu elektroenergetycznego pod kątem przyszłych potrzeb w zakresie elastyczności: wysokopoziomowa metoda przesiewowa macedońskiego systemu elektroenergetycznego

Streszczenie: Realizując europejski cel zmniejszenia śladu węglowego europejskiego sektora energetycznego do 2030 r., w ramach strategicznych Macedonii Północnej wyznaczono ambitny cel likwidacji elektrowni węglowych I zastąpienia ich odnawialnymi źródłami energii. Przyszłe stany elastyczności i bezwładności 138 ystemu elektroenergetycznego są oceniane za pomocą obliczeń modelu rynkowego Monte Carlo i wielu scenariuszy. W horyzoncie planowania średniookresowego niniejszy138ystem138tt wykorzystuje różne wskaźniki w celu uzyskania kompleksowego oszacowania wymagań dotyczących bezwładności i elastyczności 138 ystemu dla macedońskiego 138 ystemu elektroenergetycznego.

Słowa kluczowe: elastyczność 138 ystemu elektroenergetycznego, bezwładność 138 ystemu elektroenergetycznego, metoda Monte Carlo, planowanie długoterminowe.

wstecz