Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2017 Str. 110

Autorzy: Marta Fiedot , Olga Rac-Rumijowska , Patrycja Suchorska-Woźniak , Andrzej Stafiniak , Helena Teterycz :

Tytuł: Wpływ wilgotności na odpowiedź rezystancyjnego czujnika chloru domieszkowanego platyną

Streszczenie: W artykule przedstawiono właściwości rezystancyjnego czujnika gazowego chloru z warstwą aktywną wykonaną z tlenku cynku domieszkowanego platyną. Materiał gazoczuły syntezowano metodą hydrotermalną (CBD). Badania za pomocą skangowego mikroskopu elektronowego (SEM) oraz metodą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) wykazały, że otrzymano mikropręty tlenku cynku domieszkowane metaliczną platyną. Analizę właściwości sensorowych przeprowadzono w obecności 2 ppm Cl2 w atmosferze o różnej wilgotności. Uzyskane wyniki wykazały, że konduktancja warstwy gazoczułej maleje w obecności gazowego chloru a jej wartość zależy od wilgotoności badanej atmosfery. W atmosferze o wilgotności względnej 75% czułość sensora jest na podobnym poziomie jak w powietrzu o wilgotności 30% RH, natomiast w 90% RH znacznie maleje.

Słowa kluczowe: rezystanyjny czujnik gazu, chlor, tlenek cynku, platyna, wilgotność

wstecz